Forskning på detta gruppformat av ACT i Sverige

Här finns svenska studier på detta, eller liknande gruppformat av ACT. Studierna presenteras enligt det år de blev klara, de senaste studierna högst upp.

Studierna är oftast genomförda som psykologexamensuppsatser, där vissa är randomiserade, kontrollerade studier med kontrollgrupp, och vissa är enklare pilotstudier utan kontrollgrupp. Två av dessa studier är vetenskapligt publicerade i en så kallad “peer-reviewed” tidskrift. Studierna  presenteras sammanfattat på denna sida, samt finns att ladda ner i fullängdsformat i anslutning till sammanfattningen.

2024, Studie i Storbritannien testar “ACT – Att hantera tress och främja hälsa” och MBSR för att hantera stress på arbetsplatsen.
Vår vän och kollega Paul Flaxman med kollegor i London har publicerat en vetenskaplig studie (som tog 10 år att genomföra!). I den har de jämfört ett nästan likadant ACT-program som vårt svenska gruppformat och jämfört mot ett väldigt beforskat program i mindfulness, Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) samt jämfört med en kontrollgrupp som inte fått någon behandling.

Resultaten visar att både ACT och MBSR var väldigt effektiva jämfört med kontrollgruppen. På vissa mått var ACT även mer effektivt än MBSR. Det ACT-format som används beskriver Livheim, Flaxman och Bond i boken The Mindful and Effective Employee som vi skrivit tillsammans. Detta ACT-format är det vi utgått ifrån när vi tagit fram vår svenska variant “ACT – Att hantera stress och främja hälsa”.
Om man vill referera till studien enligt APA-format:
Christodoulou, V., Flaxman, P. E., Morris, E. M., & Oliver, J. E. (2024). Comparison of mindfulness training and acceptance and commitment therapy in a workplace setting: results from a randomized controlled trial. European Journal of Work and Organizational Psychology, 1-17.
2023, Svensk studie testar “ACT – Att hantera tress och främja hälsa” för patienter med Typ 1 diabetes.
Vi har jobbat 6 år med en studie där vi testat en lätt anpassad version av “vårt” ACT-gruppformat för patienter med Typ 1 diabetes.  Studien i extrem sammanfattning
Det är en randomiserad, kontrollerad studie.
– 81 patienter slumpades till ACT i grupp eller sedvanlig behandling.
– Måttet vi var mest intresserad av var blodsockernivå 2 år efter ACT-grupper (mätt genom HbA1c).
– 2 år senare ser vi inga statistiskt säkerställda minskningar av blodsocker.
– 2 år senare ser vi ökad psykologisk flexibilitet hos de som fått ACT (detta är bra)
Tyvärr hade vi många deltagare som föll bort. Det hängde till stor del ihop med att blodsocker mättes med blodprov på Ersta sjukhus, och detta skedde när pandemin slog till och då var det många som valde att inte komma in till sjukhuset för blodprov.

2023, “Tid att leva” testad i vetenskaplig studie – boken hjälper väldigt effektivt
Nu är studien vi jobbat med i tre år vetenskapligt publicerad i en väl ansedd vetenskaplig tidskrift.

Via Karolinska Institutet har vi genomfört en randomiserad, kontrollerad studie på vår självhjälpsbok “Tid att leva” som visar att boken hjälper väldigt effektivt. Här är en sammanfattning av studien:

 • 518 personer testade sina stressnivåer själva via internet.
 • 133 deltagare med viss stress slumpades till att läsa självhjälpsboken “Tid att leva” (67 deltagare) eller att stå på väntelista (66 deltagare).
 • De som läste boken gjorde detta utan terapeutkontakt.

Resultat – de som läste boken hade efteråt, jämfört med väntelistan:

 1. Mindre stress med stora effektstorlekar
 2. Mindre oro, depression och utmattningssymtom med medelstora effektstorlekar.
 3. Effekterna håller i sig vid långtidsuppföljning 6 månader senare.

De här resultaten visar att självhjälpsboken ”Tid att leva” kan vara en effektiv metod för att minska stress och andra besvär, även utan terapeutkontakt.

Kul att veta är att det räckte att läsa 178 av bokens 320 sidor för att få dessa fina resultat. Och för varje sida man läser så minskar poängen på formuläret för självskattad stress.

Hitintills har boken sålts i cirka 17 000 exemplar sedan den släpptes 2017. Vi påminner dig som behandlare om att boken till exempel passar bra för de som gått våra ACT-kurser som vidmakthållande litteratur. Samt att boken fungerar bra att använda som litteratur vid individuella terapier. På bokens hemsida finns även mindfulnessövningar och arbetsmaterial som är gratis att använda (www.tidattleva.se).

Vill du läsa den vetenskapliga artikeln är den tillgänglig gratis via denna länk:
https://doi.org/10.1016/j.jcbs.2023.01.003

November 2021, ACT testat för unga som slutenvårdas med goda resultat
Ett stort, flerårigt projekt är nu avslutat i och med att forskningsresultaten av en stor studie på 160 ungdomar som slutenvårdas inom Statens Institutionsstyrelse (SiS) är nu avslutad i och med att resultaten publicerats i peer-reviewed vetenskaplig tidskrift samt i form av en populärvetenskaplig forskningsrapport på svenska i samarbete med SiS.
Här kommer en sammanfattning av studien samt länk till den populärvetenskapliga forskningsrapporten på svenska och den vetenskapligt publicerade artikeln på engelska.
Bakgrund:
Behandling av ungdomar inom institutionsvård kan vara en utmaning, där samsjuklighet och låg psykosocial funktionsnivå är vanligt förekommande. Kognitiv beteendeterapi (KBT) har visat sig vara den mest effektiva behandlingsmetoden för denna grupp, men ger oftast små förbättringar. Därför finns det utrymme och potential för att utveckla nya och effektivare behandlingsmetoder. Acceptance and Commitment Therapy
(ACT) skulle kunna vara en sådan metod
Syfte:
Syftet med studien var att testa om det gick att genomföra en ACT-gruppintervention för ungdomar som tvångsvårdas och undersöka vilka eventuella effekter behandlingen har. Utöver detta var syftet att undersöka om ökad psykologisk flexibilitet förklarade eventuella positiva resultat samt att testa metoden när den gavs inom reguljär tvångsvård utförd av behandlingsassistenter utan formell psykoterapeutisk examen.
Metod:
Totalt ingick 160 ungdomar i studien, varav 69 ungdomar fick sedvanlig behandling (kontrollgrupp) och 91 ungdomar fick sedvanlig behandling samt även 12 timmars ACT-gruppbehandling. Mätningar genomfördes innan behandlingen påbörjades samt två veckor, en månad, tre månader och 18 månader efter påbörjad behandling.
Resultat:

Sammanfattningsvis visade resultaten att ungdomarna som fått tillägget av ACT-interventionen visade jämfört med kontrollgruppen förbättringar tre månader efter påbörjad behandling avseende

 • mindre depression
 • mindre ångest
 • mindre ilska
 • mindre hyperaktivitet
 • mindre uppförandeproblem
 • ökning av prosociala beteenden
 • bättre självbild
 • större psykologisk flexibilitet

Resultaten visade också att ökad psykologisk flexibilitet förklarade (medierade) den minskade graden ångest bland ungdomarna som fått ACT.

Långtidsuppföljning 1.5 år efter ACT-behandling:
Vid en uppföljning 18 månader efter påbörjad behandling uppmättes återigen effekter avseende minskad depression och ångest samt ökad psykologisk flexibilitet.

Slutsats:
För ungdomar som tvångsvårdas kan ACT i gruppformat vara hjälpsamt för att minska depression, ångest och problembeteenden, detta även när interventionen ges inom reguljär vård utförd av behandlingsassistenter. Att fokusera på att öka ungdomars psykologiska flexibilitet kan vara en ansats för att öka effektiviteten av interventioner för ungdomar som tvångsvårdas.

Populärvetenskaplig forskningsrapport på svenska från Statens Institutionsstyrelse:
Här finns den populärvetenskapliga forskningsrapporten på svenska via SiS:
https://www.stat-inst.se/webbshop/4-2021-act-inom-statlig-ungdomsvard/

Vetenskapligt publicerad artikel på engelska:
Här finns den vetenskapligt publicerade artikeln på engelska:
Referens i APA-format:
Livheim, F., Tengström, A., Andersson, G., Dahl, J., Björck, C., & Rosendahl, I. (2020). A quasi-experimental, multicenter study of acceptance and commitment therapy for antisocial youth in residential care. Journal of Contextual Behavioral Science, 16, 119-127.

Här finns ett reportage från Rapport (SVT) om den studien. Reportaget sändes 2 juni 2014. Klicka på länken för att komma till inslaget:
Ny behandlingsmetod ska minska brottslighet

2020, Vår ACT-kurs integrerad i digitala plattformen och ideella stiftelsen www.29k.org

Den 9e November 2020 släppte vi via www.29k.org vårt digitala program “Hantera stress” för alla 270 000 myndighetsanställda i Sverige. Här kort film på 2.5 minuter som presenterar det projektet.
Hantera stress
Fredrik Livheim är forsknings- och innehållsstrateg på 29k och har under senaste året tillsammans med den ideella stiftelsen 29k byggt ett digitalt program för Partsrådet Hållbart arbetsliv baserat på vårt ACT-gruppformat. Detta erbjuds nu alla 270 000 myndighetsanställda (Universitet, Regering, Folkhälsomyndigheten, Polisen m.fl).
Fredrik Livheim presentera programmet tillsammans med Partrådet för 105 svenska myndigheter på en och samma gång på ett lunch-webbinaruim den 9e November 2020. I webbinariet går Fredrik kortfattat igenom hur detta format arbetats fram och vilken forskning som gjorts.
Vill man kolla på webbinariet så finns det här (45 min):
Webbinarie

2020, Stor svensk studie testar “ACT – att leva livet fullt ut” för unga som slutenvårdas inom SiS.
Det här är en studie som är gjord på ett ACT-gruppformat som liknar “ACT – att hantera stress och främja hälsa”, men som är avsedd för ungdomar i åldrarna 13-18 år som har uttalade problem.

Studien omfattar 160 ungdomar som slutenvårdas inom SiS (Statens Institutionsstyrelse). 91 ungdomar fick ACT i grupp som tillägg till till den sedvanliga behandlingen och 61 ungdomar fick sedvanlig behandling (ofta ART, DBT eller individuell KBT). Ungdomarna genomgick mätningar vid 5 tillfällen, innan behandling, 2 gånger under behandling, efter behandling samt 1.5 år efter behandling. Resultaten visar att de som fått tillägget av ACT (jämfört med de som fått sedvanlig behandling) efteråt hade:
– Mindre depressiva symptom
– Mindre ångest
– Mindre ilska
– Mindre hyperaktivitet
– Mer prosocialitet
– Bättre kamratrelationer (rapporterat av personal)
– Bättre självbild

Vi ser även att vid långtidsuppföljning 1.5 år efter behandling har ungdomarna som fått ACT mindre depressiva symptom, ångest och större psykologisk flexibilitet. Vi ser även att ökad psykologisk flexibilitet förklarar (mederar) minskad ångest hos ungdomarna som fått ACT.

Är du intresserad av utbildning i detta gruppformat “ACT – att leva livet fullt”, skicka en intresseanmälan till jonas@kontextuellpsykologi.se

Om man vill hänvisa till artikeln eller citera ur den är det korrekta sättet att ange källhänvisning enligt APA-format:
Livheim, F., Tengström, A., Andersson, G., Dahl, J., Björck, C., & Rosendahl, I. (2020). A quasi-experimental, multicenter study of acceptance and commitment therapy for antisocial youth in residential care. Journal of Contextual Behavioral Science. 16, 119-127.

Om du vill ladda hem (gratis) Fredrik Livheims doktorsavhandling där denna studie ingår hittar du den här:
ACT treatment for youth: a contextual behavioral approach

2019, “Tid att leva” testad i vetenskaplig studie – preliminära resultat mycket lovande
Nu har det gjorts en randomiserad, kontrollerad studie på vår självhjälpsbok “Tid att leva”. Nu har de första resultaten kommit i form av en Psykologexamensuppsats genomförd vid Karolinska Institutet. Studien i korthet:

 • 133 deltagre med viss stress slumpades till att läsa självhjälpsboken “Tid att leva” (67 deltagare) eller att stå på väntelista (66 deltagare).
 • De som läste boken gjorde detta utan terapeutkontakt.
 • Resultat – de som läste boken hade efteråt, jämfört med väntelistan:
 1. Mindre stress med stora effektstorlekar
 2. Mindre oro, fysisk trötthet och hjärntrötthet med stora effektstorlekar.
 3. Mindre depressiva symtom och självmordstankar med medelstora effektstorlekar
 • Dessa resultat indikerar att en ACT-baserad självhjälpsbok utan terapeutkontakt kan vara en effektiv metod för att minska stress och andra besvär,

Hitintills har boken sålts i cirka 7500 exemplar sedan den släpptes 2017. Vi påminner dig som behandlare om att boken till exempel passar bra för de som gått våra ACT-kurser som vidmakthållande litteratur. Samt att boken fungerar bra att använda som litteratur vid individuella terapier. På bokens hemsida finns även mindfulnessövningar och arbetsmaterial som är gratis att använda (www.tidattleva.se).

Klicka nedan för att ladda hem uppsatsen:
Eklund Kiritsis ACT-based self-help without therapist support

2019, Fredrik Livheims doktorsavhandling är nu publicerad och godkänd
Fredagen den 15e februari 2019 disputerade Fredrik vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet. Fredrik och avhandlingen blev godkända och Fredrik fick titeln medicine doktor (PhD på engelska).

Här nedan kan du gratis och enkelt ladda ner Fredriks doktorsavhandling om ACT. Avhandlingen innehåller bland annat en uppdaterad översikt över ökningar av psykisk ohälsa bland unga, risk- och skyddsfaktorer för psykisk ohälsa, ett förslag på en bättre modell av indelning av psykisk hälsa  och psykisk ohälsa (jämfört med diagnoser), beskrivning av stress och depression, det vill säga; vad är detta?, hur vanligt?, vad säger forskning kan hjälpa? Samt sammanfattning av de tre studier som ingår i Fredriks avhandling och förslag på vad vi kan göra framöver för att hjälpa unga. Avhandlingen är på engelska.
ACT treatment for youth : a contextual behavioral approach

Vill du läsa en sammanfattning på svenska finns det på sidorna 4-5 i detta dokument:
Svensk sammanfattning av Fredrik Livheims avhandling

2016. Liten studie på effekter av vårt ACT-gruppformat för stressade arbetare
Detta är ett specialistarbete där vårt ACT-gruppformat testades för 10 förvärvsarbetande kvinnor. Studien har ingen kontrollgrupp. Men mätningar innan och efter ACT-kursen visar att deltagarna bland annat fått minskad ångest och depressiva symtom. Resultaten ligger väl i linje med de stora, randomiserade, kontrollerade studier vi genomfört tidigare (se tex Frögéli et al 2015, Livheim et al 2015, samt Brinkborg et al 2011 nedanför för vetenskapligt publicerade studier).

Klicka på länken nedan om du vill ladda hem specialistarbetet:
”ACT – att hantera stress och främja hälsa”

2016. Vi har med framgång testat ett formulär som mäter ”psykologisk flexibilitet” på svenska ungdomar, (AFQ-Y)

Avoidance Questionnaire for Youth (AFQ-Y). Detta test mäter det psykologiska konstruktet ”psykologisk inflexibilitet”, eller dess motsats ”psykologisk flexibilitet” om man vänder på numreringen. Testet är framtaget för ungdomar 12-18 år. Men har även visat sig fungera bra för vuxna. Både AFQ-Y8 samt den längre versionen, AFQ-Y17 finns validerade för svenska förhållanden. I denna artikel finns testets psykometriska egenskaper beskrivna. En konklusion i denna artikel är att AFQ-Y8 är att föredra. I denna artikel summeras även all forskning internationell forskning som är gjord och vetenskapligt publicerad på AFQ-Y till och med januari 2016. Både forskning på unga och vuxna. Du hittar AFQ-Y8 här och AFQ-Y17 här. Referens:

Livheim, F., Tengström, A., Bond, F. W., Gerhard Andersson, G., Dahl, J. & Rosendahl, I. (2016). Psychometric Properties of the Avoidance and Fusion Questionnaire for Youth: A Psychological Measure of Psychological Inflexibility in youth, Journal of Contextual Behavioral Science, Available online 19 April 2016, ISSN 2212-1447.

Se länk till artikeln:
https://contextualscience.org/article/psychometric_properties_of_the_avoidance_and_fusio

2015. ACT-kursen testas för stressade eller deprimerade tonåringar
Det här är två studier som är gjorda på ett ACT-gruppformat som liknar “ACT – att hantera stress och främja hälsa”, men som är avsedd för ungdomar i åldrarna 13-18 år som har uttalade problem. I Australien har forskaren Louise Hayes utvecklat en gruppbehandling/kurs för ungdomar som har psykisk ohälsa eller ligger i riskzonen för ohälsa. Kursen ges i små grupper. Vi ville vi undersöka om ett liknande program fungerar för ungdomar i Sverige.

Studien i Australien
I Australien valdes fem skolor ut att medverka. De ungdomar som var mest deprimerade erbjöds att delta i studien. Ungdomarna slumpades till att få ACT i gruppformat eller träffa elevhälsan individuellt. Det visade sig att ungdomarna som fick ACT blev statistiskt säkerställt mindre deprimerade (med stora effektstorlekar) jämfört med ungdomarna som fick träffa elevhälsan individuellt.

Studien i Sverige
I Sverige valdes en högstadieskola ut att medverka av Stockholms skolöverläkare, eftersom man på denna skola hade stora problem med stress. Alla 250 elever i årskurs 8 och 9 screenades och de 20% som var mest stressade erbjöds att delta i studien. Ungdomarna slumpades till att få ACT i gruppformat eller träffa elevhälsan individuellt. Det visade sig att ungdomarna som fick ACT blev statistiskt säkerställt mindre stressade (med stora effektstorlekar) jämfört med ungdomarna som fick träffa elevhälsan individuellt. Dessutom fick ungdomarna i ACT-gruppen mindre ångest och bättre färdigheter i Medveten Närvaro. Båda dessa effekter var marginellt signifikanta med stora effektstorlekar.

Denna studie är publicerad i den väl ansedda vetenskapliga tidskriften Journal of Child and Family Studies. Denna tidskrift är en så kallad ”peer-reviewed” vetenskaplig tidskrift. Det innebär att studien granskats kritiskt av oberoende forskare innan den accepterades för publicering.

Klicka på länken nedan om du vill läsa hela den vetenskapliga artikeln (15 sidor på engelska).

Klicka på länken nedan om du vill ladda hem och köpa den vetenskapliga artikeln (15 sidor på engelska).
Livheim, F., et al. 2015

Om man vill hänvisa till artikeln eller citera ur den är det korrekta sättet att ange källhänvisning:
Livheim, F., Hayes, L., Ghaderi, A., Magnusdottir, T., Högfeldt, A., Rowse, J., Turner, S., Hayes, S. C. & Tengström, A. (2015). The Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy for Adolescent Mental Health: Swedish and Australian Pilot Outcomes. Journal of Child and Family Studies. 24(4), 1016-1030. doi: 10.1007/s10826-014-9912-9

Den svenska studien gjordes från början som psykologexamensuppsats av Anna Högfeldt & Thora Magnusdottir. Den är publicerad vid Uppsala universitet 2010. Klicka på länken nedan om du vill ladda hem uppsatsen (55 sidor)
ACT för ungdomar på högstadiet

2015. ACT i gruppformat testas i en randomiserad, kontrollerad studie på sjuksköterskestudenter vid Karolinska Institutet
Vi har genomfört en randomiserad, kontrollerad forskningsstudie för att undersöka hur en variant av denna kurs fungerar för vuxna sjuksköterskestudenter vid Karolinska Institutet eftersom stressrelaterade problem är vanliga bland sjuksköterskor.

Mätningar visade att gruppen som fått gå kursen (69 personer) jämfört med kontrollgrupp (44 personer som fick en kortare kurs kallad ”Professional Development” som inte byggde på ACT) hade statistiskt säkerställt:
–       Mindre stress
–       Mindre utmattningssymtom/utbrändhet
–       Bättre självskattad hälsa
–       Större arbetsengagemang
–       Högre nivåer av medveten närvaro (mindfulness)
–       Större psykologisk flexibilitet
De flesta effekter kvarstod vid en uppföljning tre månader efter kurserna.

Denna studie är publicerad 2015 i den väl ansedda vetenskapliga tidskriften Anxiety Stress Coping. Denna tidskrift är en så kallad ”peer-reviewed” vetenskaplig tidskrift. Det innebär att studien granskats kritiskt av oberoende forskare innan den accepterades för publicering.

Klicka på länken nedan om du vill ladda hem och köpa den vetenskapliga artikeln (17 sidor på engelska).
Frögéli, E. et al 2015  länka till:  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25759942

Om man vill hänvisa till artikeln eller citera ur den är det korrekta sättet att ange källhänvisning:

Frögéli, E., Djordjevic, A., Rudman, A., Livheim, F. & Gustavsson P. (2015). A randomized controlled pilot trial of acceptance and commitment training (ACT) for preventing stress-related ill health among future nurses. Anxiety Stress Coping. 7:1-17. [Epub ahead of print]. PMID: 25759942

Den svenska studien gjordes från början som psykologexamensuppsats av Frögéli, E. & Djordjevic, A. Den är publicerad vid Karolinska Institutet 2012. Klicka på länken nedan om du vill ladda hem uppsatsen (32 sidor på engelska)
Mind the gap

2013, Att minska stress och främja hälsa hos universitetsstudenter
Syftet med denna studie var att utvärdera effekten av en preventiv intervention mot stress och ohälsa baserad på principerna för Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Slutsatsen är att ACT-interventionen tycks vara hjälpsam för att minska stress och främja generell hälsa hos universitetsstudenter.
Studien gjordes som psykologexamensuppsats av Sofia Djusberg och Sandra Rydberg. Den är publicerad vid Mittuniversitetet.

Klicka på länken nedan om du vill ladda hem uppsatsen (33 sidor på svenska)
ACTa våra studenter

2012, ACT jämförs med KBT på stressade studenter
Denna studie jämförde Acceptance and Commitment Therapy (ACT) med kognitiv beteendeterapi (KBT) som stresshantering för universitetsstudenter. Slutsatserna från studien är att ACT och KBT som stresshantering är lika effektiva för att minska upplevd stress och sömnproblem samt öka generell psykisk hälsa och psykologisk flexibilitet hos universitetsstudenter.
Studien gjordes som psykologexamensuppsats av Agnes Granberg och Henrik Westin. Den är publicerad vid Uppsala Universitet.

Klicka på länken nedan om du vill ladda hem uppsatsen (72 sidor på svenska)
ACT jämfört med KBT

2012, Pilotstudie, ACT i gruppformat testas för patienter i Metadonprogrammet vid Beroendecentrum i Stockholm
2012 gjordes en forskningsstudie för att undersöka hur en variant av denna kurs fungerar för vuxna patienter i Metadonprogrammet vid Beroendecentrum i Stockholm. Detta är en första, mindre pilotstudie i form av för- och eftermätning.
Efter 8 ACT-träffar hade deltagarna statistiskt säkerställt:
–       Mindre depression
–       Mindre ångest
–       Bättre självskattad psykisk hälsa
Genomgående var patienterna nöjda och tyckte att innehållet var relevant. Några i gruppen ville även ha fler uppföljningstillfällen. Utvärdering av ACT-intervention samt grupperna gjordes av psykologerna Jenny Knutsson & Emma Stavenow.

Klicka på länken nedan om du vill ladda hem utvärderingen (4 sidor på svenska)
Beroendecentrum ACT pilotgrupp

2011. ACT-kursen testas för stressade socialsekreterare
2009 gjordes en randomiserad, kontrollerad, forskningsstudie för att undersöka hur denna kurs fungerar för vuxna, stressade socialsekreterare anställda inom Stockholm stad. Mätningar visade att gruppen som fått kursen (70 personer) jämfört med kontrollgrupp (36 personer som inte fått kursen) hade statistiskt säkerställt:
– Mindre stress
– Mindre utmattningssymtom
– Bättre generell hälsa

Denna studie är publicerad i den väl ansedda vetenskapliga tidskriften Behaviour Research and Therapy. Denna tidsskrift är en så kallad ”peer-reviewed” vetenskaplig tidskrift. Det innebär att studien granskats kritiskt av oberoende forskare innan den accepterades för publicering.

Klicka på länken nedan om du vill ladda hem och köpa den vetenskapliga artikeln (10 sidor på engelska).
Brinkborg, H., et al. 2011

Om man vill hänvisa till artikeln eller citera ur den är det korrekta sättet att ange källhänvisning:
Brinkborg, H., et al., Acceptance and commitment therapy for the treatment of stress among social workers: A randomized controlled trial, Behaviour Research and Therapy (2011), doi:10.1016/j.brat.2011.03.009

Studien gjordes från början som psykologexamensuppsats av Josefin Michanek och Hillevi Brinkborg. Den är publicerad vid Stockholms universitet 2009.

Klicka på länken nedan om du vill ladda hem uppsatsen (38 sidor på svenska)
ACT vid stress – en randomiserad kontrollerad studie av en gruppintervention för socialsekreterare.

2011, ”ACT att hantera stress och främja hälsa” testas i en randomiserad, kontrollerad studie på läkarstudenter vid Umeå Universitet
2011 gjordes en randomiserad, kontrollerad studie för att undersöka hur kursen fungerar för läkarstudenter som uppvisar höga ohälsotal relaterat till hög grad av prestationsbaserad självkänsla. En intention to treat-analys påvisade inga signifikanta interaktionseffekter, dock sågs signifikanta tidseffekter i båda grupperna, samt en måttlig effektstorlek mellan grupperna.

Klicka på länken nedan om du vill ladda hem uppsatsen (35 sidor på svenska)
2011 ACT läkarstudenter

2011, ”ACT att hantera stress och främja hälsa” testas i en pilotstudie inom primärvården på vårdcentral
2011 gjordes en forskningsstudie för att undersöka hur en denna behandling fungerar inom ramen den så kallade ”första linjens psykiatri”. Enligt nya riktlinjer ska vårdcentraler och primärvård behandla milda- till måttliga psykiatriska problem. För att preliminärt undersöka om denna ACT-behandling skulle kunna vara ett av flera verktyg inom första linjens psykiatri genomfördes 2011 en pilotstudie på en stor vårdcentral i Stockholms län. Detta är en pilotstudie i form av för- och eftermätning.
Efter fyra ACT-träffar hade deltagarna efter behandlingen statistiskt säkerställt:
–       Mindre stress                  (stor effektstorlek)
–       Mindre ångest                 (medium effektstorlek)
–       Mindre depression         (medium effektstorlek)
–       Bättre livskvalitet           (liten effektstorlek)
Utvärdering av ACT-intervention gjordes som en psykologexamensuppsats 2011 av psykologstudenterna Sanna Grön & Julia Kiiskinen vid Psykologiska Institutionen vid Stockholms Universitet.

Klicka på länken nedan om du vill ladda hem uppsatsen (36 sidor på svenska)
ACT inom primärvården

2011, ”ACT att hantera stress och främja hälsa” testas i en pilotstudie inom ramen för företagshälsovård
2011 gjordes en forskningsstudie för att undersöka hur en denna kurs fungerar inom ramen för företagshälsovård som en tidig behandlingsinsats för problem med stress, depression eller ångest. Detta är en mindre pilotstudie i form av för- och eftermätning.
Efter fyra ACT-träffar hade deltagarna efter behandlingen statistiskt säkerställt:
–       Mindre ångest
–       Mindre stress (marginellt signifikant, p=0.066)
–       Mindre generaliserad ångest (marginellt signifikant, p=0.091)
Utvärdering av ACT-intervention gjordes som ett projektarbete vid Uppsala universitets företagsläkarutbildning 2011 av Psykiater och överläkare Pia Östryd.

Klicka på länken nedan om du vill ladda hem utvärderingen (14 sidor på svenska)
ACTa de stressade i företagshälsovården

2011, ”ACT att hantera stress och främja hälsa” testas i en pilotstudie för föräldrar som har barn med diagnosen autism
2011 gjordes en forskningsstudie för att undersöka hur en denna kurs fungerar för föräldrar som har barn med diagnosen autism. Detta är en första, mindre pilotstudie i form av för- och eftermätning.
Efter fyra ACT-träffar hade deltagarna tre månader efter behandlingen statistiskt säkerställt:
–       Mindre depression
–       Högre nivåer av medveten närvaro (mindfulness)
–       Större psykologisk flexibilitet

Klicka på länken nedan om du vill ladda hem studien (49 sidor på engelska)
ACT utvärdering Tiina Bergman

2011, ”ACT att hantera stress och främja hälsa” testas på ett stort företag
Andemark & Rasmussen testar detta gruppformat i en kvasiexperimentell studie på ett stort internationellt företag. Behandlarna har fått vår fyra dagar långa ACT gruppledarutbildning.

Klicka på länken nedan om du vill ladda hem uppsatsen (39 sidor på svenska)
ACT-effectiveness_Andemark_Rasmussen

2010. ”ACT att hantera stress och främja hälsa” testas för stressade lärare
2010 gjordes en randomiserad, kontrollerad, forskningsstudie för att undersöka hur denna kurs fungerar för vuxna, stressade lärare. Lärarna kontaktades via Lärarförbundets hemsida tillhörande Stockholms lokalavdelning. Mätningar visade att gruppen som fått ACT-kursen (24 personer) jämfört med kontrollgrupp (23 personer som inte fått kursen) blev statistiskt säkerställt mindre stressade.
Studien gjordes som psykologexamensuppsats av Annah Hydman vid Lunds universitet och Liv Larsson vid Stockholms universitet. Den är publicerad vid Stockholms universitet och Lunds univeritet 2010.

Klicka på länken nedan om du vill ladda hem uppsatsen (51 sidor på svenska)
ACT för lärare 2010

Klicka på länken nedan om du vill ladda hem en sammanfattande tidningsartikel ur tidningen ”Beteendeterapeuten” (2 sidor på svenska)
Artikel om ACT för lärare ur Beteendeterapeuten nr.1, 2011 sid.16-17

2010. ”ACT att hantera stress och främja hälsa” testas för unga arbetslösa i åldrarna 16-24 år.
Detta är en pilotstudie där för- och eftermätningar samt djupintervjuer gjorts med ungdomar som gått kursen/behandlingen. Studien saknar kontrollgrupp.
Arbetslösa ungdomar mår sämre än sysselsatta ungdomar, därför ville vi undersöka om denna metod kunde vara till hjälp. Efter ACT-kursen hade ungdomarna statistiskt säkerställt mindre stress, starkare självbild, mer vardagsstruktur och ökad reflektion. Deltagarna upplever sig ha nytta av kursen i sitt arbetssökande
och ser sig kunna använda en stor del av kursen i framtiden.

Studien gjordes som psykologexamensuppsats av Jasmina Eriksson och Evelin Wengelå. Den är publicerad vid Göteborgs universitet 2010.
Klicka på länken nedan om du vill ladda hem uppsatsen (36 sidor)
ACTivera unga arbetslösa

2010. En reviderad version av ”ACT att hantera stress och främja hälsa” testas för ungdomar på gymnasiet.
Detta är en mindre randomiserad, kontrollerad studie. Tvåhundra gymnasieungdomar screenades för psykisk ohälsa och riskbruk av alkohol. I studien deltog sammanlagt 24 ungdomar. Ungdomarna slumpades till antingen ACT-grupp eller kontrollgrupp. Resultatet visar att de som gått ACT-kursen, har statistiskt säkerställt, lägre nivåer av stress. Sänkningen av stress betraktas vara av stor effektstorlek (ITT-analys).

Studien gjordes som psykologexamensuppsats av Ebba Biörklund och Håkan Wall. Den är publicerad vid Uppsala universitet 2010.
Klicka på länken nedan om du vill ladda hem uppsatsen (61 sidor)
ACT på gymnasiet 2010

Tidningen Dagens Nyheter sammanfattar resultaten. Klicka på länken för att läsa artikeln (1 sida).
Ny terapi motverkar socialsekreterares stress

2008. Fungerar kursen när den ges av gruppledare som endast fått en kort utbildning i metoden? Fungerar kursen även för ungdomar inom psykiatrin?
Pilotstudie av Stevenow på nya, reviderade “ACT – att hantera stress och främja hälsa”
I och med att kursen ”ACT – att hantera stress och främja hälsa” visat på goda resultat i studierna 2004 och 2006 anställdes Fredrik Livheim 2007 i ett samarbete mellan Centrum för folkhälsa, Stockholms läns landsting och Precens, Stockholms stad med uppdraget att skriva en ordentlig manual för hur man genomför kursen samt att börja utbilda gruppledare. Kursen utökades nu från nio till totalt tolv timmar. Ett flertal gruppledare är i dagsläget utbildade, vanliga yrkesgrupper som gått gruppledarutbildningen är bland annat psykologer, läkare, skolkuratorer, skolsköterskor, lärare och dessa håller sedan regelbundet grupper för unga vuxna eller vuxna.
I detta läge var det av intresse att undersöka tre olika saker;
1. Fungerar den nya reviderade manualen? 2. Fungerar kursen när den ges av kursledare som endast får en 16 timmar lång utbildning i metoden? 3. Fungerar kursen för ungdomar som har en mer uttalad problematik, till exempel när den ges via Barn och ungdomspsykiatrin (BUP) eller Maria Ungdom (MU)? En pilotstudie med enbart för- och eftermätningar (ingen kontrollgrupp) ger positiva svar vid de tre frågeställningarna. Resultaten finns publicerade som en psykologexamensuppsats vid Köpenhamns universitet (Stavenow, 2008). Klicka på länken nedan om du vill ladda hem uppsatsen (97 sidor på engelska)
ACT for youth. Stavenow 2008

2007. ACT för stressade lärare
2007 gjorde Suzanne Altbo och Linda Nordin en randomiserad, kontrollerad studie som omfattar 22 lärare för att förebygga stress och psykisk ohälsa. Resultaten finns publicerade som en psykologexamensuppsats vid Lunds universitet. Klicka på länken nedan om du vill ladda hem uppsatsen (94 sidor)
ACTa våra stressade lärare

2006. En svensk uppföljningsstudie på 230 gymnasieungdomar 2 år senare
2006 gjordes en oberoende 2årsuppföljning av Uppsala universitet, institutionen för psykologi. Mätningar visade att resultaten höll i sig och till och med blivit större. Gruppen som fått kursen hade jämfört med kontrollgruppen statistiskt säkerställt:
– Mindre stress och
– Mindre ångest
– Bättre generell psykisk hälsa
– Större psykologisk flexibilitet
– Bättre kognitivt processande

Uppföljningen gjordes som psykologexamensuppsats av Carola Jacobsson och Jennifer Wellin. Den är publicerad vid Uppsala universitet 2006

Klicka på länken nedan om du vill ladda hem uppsatsen (72 sidor)
ACT i skolan – En oberoende 2års uppföljning, 2006

En sammanfattande tidningsartikel från 2006 av studierna i gymnasieskolan
Augusti 2006 skrev TT en artikel om studierna. Artikeln publicerades bland annat i Länstidningen.
Klicka på länken nedan för att ladda hem artikeln (3 sidor)
Artikel från TT

2004. En svensk studie på 230 gymnasieungdomar
2004 gjorde Fredrik Livheim en randomiserad kontrollerad studie på 230 gymnasielever. 115 elever slumpades till att få en 9-timmars kurs i ”ACT -Att hantera stress och främja hälsa” och de 115 elever som var kontrollgrupp och fick ingenting. Vid mätningar efteråt ser man att eleverna som gått kursen har statistiskt säkerställt mindre ångest, samt fungerar bättre inom vad de rapporterat som sitt största problemområde.

Resultat och innehåll finns publicerat som en psykologexamensuppsats från Uppsala universitet, institutionen för psykologi.
Klicka på länken nedan om du vill ladda hem uppsatsen (68 sidor)
ACT i skolan -Studien 2004