Allmän information om gruppledarutbildningen

Bli gruppledare i ACT
Håll kurser i en evidensbaserad metod för att stärka psykisk hälsa, välmående & produktivitet.

Ladda ner den här informationen som en pdf här.

En metod med solid bas i forskning
I den här utbildningen får du lära dig en komplett metod för att hålla kurser som enligt forskning verkligen fungerar. Resultat i vetenskapligt publicerade studier visar att kursen bland annat minskar stress, depressivitet, ångest och främjar psykisk hälsa.

Du får tillgång till en manual på 300 sidor, fyra heldagars utbildning, powerpointpresentationer, filmer, samtalskort, ACT-online och annat material för att hålla en varierad och engagerande kurs.

En av de mest uppskattade delarna av utbildningen är att du, samtidigt som du går utbildningen, håller i en egen kurs. Det gör att du måste omsätta dina kunskaper direkt och på så vis lär dig metoden på en gång.

Vad är ACT?
ACT (Acceptance and Commitment Therapy/Training) är en form av KBT med existentiella inslag. ACT utgår ifrån att tankar och känslor inte i sig är farliga eller negativa, utan att det är vårt förhållningssätt till tankar och känslor som kan skapa problem i livet. Målet med ACT är inte, som i mer traditionell KBT, att minska antalet negativa tankar eller att tänka mer balanserade eller positiva tankar, utan att istället öva upp förmågan att se att tankar är tankar. Genom olika övningar och tekniker kan vi skapa det man inom ACT kallar psykologisk flexibilitet. Psykologisk flexibilitet är förmågan att kunna ha olika typer av tankar och känslor i stunden och att agera i linje med sina livsvärden. Livsvärden är en central del i ACT och handlar om det som du innerst inne vill leva efter, din livsfilosofi.

Varför denna kurs?
Stress är idag den vanligaste sjukskrivningsorsaken bland vuxna och hos unga vuxna mellan 16-24 har den psykiska ohälsan ökat uppemot 300% de senaste 20 åren enligt data från Socialstyrelsen (Folkhälsorapporten 2009 och framåt). Samtidigt saknas det förebyggande insatser  på bred front för att minska stress och psykisk ohälsa. Enligt de nya Arbetsmiljöföreskrifterna AFS 2015:4 har numera arbetsgivaren ansvar för att förebygga stress på arbetsplatsen, men enligt statistik är det bara 30% som jobbar med detta. I den här utbildningen får du tillgång till ett unikt material med stöd i forskning för att just förebygga psykisk ohälsa och stress för både unga och vuxna i olika sammanhang. Metoden har prövats i vitt skilda sammanhang med goda resultat.

Utbildningen riktar sig till dig som vill arbeta förebyggande inom vård, skola, på arbetsplatser och företag eller med privatpersoner.

Struktur och praktiska detaljer
Utbildningen sträcker sig över fyra heldagar utspridda ungefär varannan vecka från kursstart. Vid varje utbildningsdag får du själv gå kursen samtidigt som vi tar tid till diskussion samt utrymme för klargörande frågor för dig som blivande gruppledare. Man bör helst anmäla sig två och två eftersom vi rekommenderar att man leder grupperna med en kollega.

Det är önskvärt om du som söker plats på utbildningen har en avslutad högskoleutbildning mot ett människoinriktat yrke, till exempel psykolog, socionom, ”steg-1-terapeut”, läkare, sjukgymnast, personalvetare, lärare, beteendevetare eller liknande.

Utbildningen kostar 16 500:- plus moms. I kostnaden ingår en 300-sidig manual, tillgång till powerpoints, filmer, övningar i medveten närvaro online, tillgång till ACT-online, 15 kortlekar av act-livsriktningskort, m.m.

Vetenskapligt stöd för metoden
·      Ett flertal välgjorda studier visar att just detta gruppformat av ACT har gett goda resultat när det gäller att minska stress och förbättra generell hälsa hos både unga vuxna och vuxna (t.ex Frögéli, E. et al 2015). För mer information om forskning på metoden, både sammanfattad och i fullängdsrapporter, se här.

·      Studier har visat att interventionen ger goda effekter även när den ges av gruppledare som tidigare inte kunnat ACT, men som gått denna 4-dagars gruppledarutbildning (se t.ex. Brinkborg et al., 2011).

·      Flertalet studier har visat att ACT-träning i grupp såsom denna är effektiv även när den levererats på företag och arbetsplatser. (e.g., Bond & Bunce, 2000; Flaxman & Bond, 2006; 2010; Lloyd, Bond, & Flaxman 2013).

Vad som gör denna utbildning speciell
Några faktorer som är värda att lyfta fram är bland annat:

·      Efter fyra dagars utbildning kommer du att vara redo att fortsätta arbeta med denna intervention på egen hand. Och att vi har sett att interventionen ger effekter för deltagarna när den ges av gruppledare som är nya med ACT men endast gått denna korta utbildning.

·      Du får en färdig, utförlig manual om drygt 300 sidor samt Powerpointpresentationer och material som gör det enkelt att komma igång. Detta gör även att det är enkelt att börja hålla grupper igen om det var länge sedan du höll en grupp.

·       Du kommer att få tillgång till filmer (via Internet) där du ser Fredrik Livheim ge utbildningen ifall du glömt hur man kan gå igenom övningar, information, metaforer eller rollspel.

·      Detta är ett gruppformat av ACT, men tidigare gruppledare rapporterar att de har haft stor nytta av vad de har lärt sig när det gäller att använda detta vid individuella kontakter. På frågan ”Anser du att du har haft nytta av det du lärt dig i ditt ”vanliga” arbete, t.ex. i individuella kontakter?” är tidigare deltagares medelbetyg 4,6.

(Skalan går från 1-5, 1 = Ingen nytta alls, 3 = viss nytta 5 = mycket nytta).

·       Den stora majoriteten rapporterar även att de har haft nytta av vad de lärt sig på ett personligt plan. På frågan ”Anser du att du har haft nytta av det du lärt dig i ditt eget liv?” är tidigare deltagares medelbetyg 4,5.
(Skalan går från 1-5, 1 = Ingen nytta alls, 3 = viss nytta 5 = mycket nytta).

Om utbildarna
Fredrik Livheim är ansvarig kursledare. Fredrik är legitimerad psykolog och medicine doktor vid Karolinska Institutet. Fredrik är en internationellt erkänd ”Peer Reviewed ACT Trainer” och har utbildat drygt 2 300 gruppledare i Sverige och andra länder i just detta gruppformat av ACT. Utbildningen ges av Livheim AB.

Daniel Ek håller utbildningen tillsammans med Fredrik. Daniel är legitimerad psykolog och har hållit ACT gruppledarutbildningar tillsammans med Fredrik sedan 2010.

Tillsammans är de skrivit boken ”Tid att leva – ett tioveckorsprogram för stresshantering med ACT och medveten närvaro”.

Med vänliga hälsningar

Fredrik Livheim, kursansvarig